doe de test

1. In het algemeen ben ik geneigd de uitspraken van wetenschappers, journalisten, geestelijke leiders , ... te aanvaarden.

Ja of neen?

 

2. Spiritueel leven kan ook zonder te geloven in God, Alah of Vishnu!

Ja of neen?

 

3. Al die aandacht voor ecologie en klimaat is zwaar overdreven. Het milieu moet zich aan de mens aanpassen en niet andersom!

Ja of neen?

 

4.Ik vind kritiek, en dus ook zelfkritiek, een positieve eigenschap!

Ja of neen?

 

5. Iedereen mag, rekening houdend met menselijke normen en waarden, leven zoals hij of zij wil!

Ja of neen?

 

6. Ik vind vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit belangrijke waarden!

Ja of neen?

 

7. Ik denk dat de kerk zinnige bijdragen kan leveren aan politieke of ethische debatten!

Ja of neen?

 

8. Volgens mij dragen we allemaal een verantwoordelijkheid t.o.v. mensen die het minder ggoed hebben. We moeten hen in staat stellen zich te ontplooien tot een volwaardig bestaan!


Ja of neen?

 

9. Fundamentalisme, van gelijk welke strekking, is te verwerpen!

Ja of neen?

 

10. Mensen kunnen leven zonder een god, maar niet zonder normen en waarden!

Ja of neen?

 

De antwoorden en enige duiding vind je vanaf hier

 

1. Liever niet! Een vrije denker gaat immers altijd uit van een kritische houding en is daarom ongevoelig voor gezagsargumenten. Door het kritisch gebruik van het verstand, zonder vooroordelen en bijgeloof, probeert hij te begrijpen. Uitspraken van autoriteiten worden dus niet a-priori aanvaard of verworpen.

naar vraag 2

naar boven


2. Dit komt overeen met de vrijzinnig humanistische visie. De mens heeft nood aan spiritualiteit, maar die nood wordt niet noodzakelijk door een geloof ingevuld. Zo kunnen ook niet-kerkelijke rituelen en ceremonies zingeving bieden.

naar vraag 3

naar boven

 

3. Deze uitspraak is zeker niet humanistisch te noemen. In het humanism wordt de mens immers gezien in zijn totale context: persoonlijk, maatschappelijk maar ook ecologisch. Het antropocentrisme (de mens staat centraal en alles is daaraan ondergeschikt) behoort dan ook definitief tot het verleden. De mens is niet langer de maat van alle dingen, maar een nederige speler die in staat is zichzelf te vernietigen als hij het milieu om zeep helpt.

naar vraag 4

naar boven

 

4.Inderdaad, een vrije denker richt zijn kritiek niet enlek op andere levensbeschouwingen maa ook op zichzelf. Hij uit gefundeerde kritiek en bij voorkeur ook constructieve.

naar vraag 5

naar boven

 

5. Dit is het vrijzinnig humanisme ten voeten uit. Vrije denkers zullen maatschappelijke en culturele regels en gewoonten niet klakkeloos aanvaarden. Hetzelfde geldt voor godsdienstige geboden. Een vrije denker zal de dingen eerst zelf kritisch onderzoeken om dan zijn vrije keuze te maken.

naar vraag 6

naar boven

 

6. Dit komt helemaal overeen met de vrijzinnig humanistische visie. Humanisme slaat op waarden zoals tolerantie, pluralisme, solidariteit, dialoog, gelijikwaardigheid, democratie ... Deze waarden kennen wij sinds de Verlichting. De klemtoon ligt op het respect voor de medemens.

naar vraag 7

naar boven

 

7. Het vrijzinnig humanistische antwoord is hier JA. Elke levensbeschouwing kan een meerwaarde bieden, zolang ze niet probeert om andersdenkenden te beknotten in hun vrijheid en haar eigen inzichten voor te stellen als absoluut en onveranderlijk.

naar vraag 8

naar boven

 

8.Medemenselijkheid en redelijkheid zijnbelangrijk voor een humanist. Een humanist streeft naar inclusiviteit: hij heeft oog voor iedereen die omwille van financële, relationele, geestelijke of lichamelijke handicaps dreigt uit de boot te vallen.

naar vraag 9

naar boven

 

9. Inderdaad. Het vrijzinnig humanisme is fundamenteel ondogmatisch, ook wat betreft de eigen uitgangspunten. Een dialoog met andere levensbeschouwingen wordt dan ook als verrijkend ervaren op voorwaarde dat het gesprek open en vrij verloopt. In een fundamentalistische context is dat onmogelijk.

naar vraag 10

naar boven

 

10. Dit is een humanistisch standpunt. Normen en waarden, al dan niet godsdienstig geïnspireerd, zijn noodzakelijk om te kunnen samenleven

naar boven